Билтен

БИЛТЕН   (13 август  2014 )

XXI   Интернационален музички фетивал        

ОХРИД ФЕСТ –ОХРИДСКИТРУБАДУРИ

НОВИ ПЕСНИ – НОВИ ВОЗБУДУВАЊА

Многумина сметаат дека средата е срекен ден.Токмузатоа идната среда на шеталиштето во центарот на Охрид , со програмата „Чунгалунга„ и песните за најмладите ке биде отворено 21-то издание наинтернационалниот музички фестивал„Охрид фест-Охридски трубадури„.Наредниот ден(21 август)  ке се одржи Фолквечерта  а петокот( 22 август) и   саботата ( 23 август) се резервирани за Попи Интернационалната вечер.

Според повеќе мислења, објавени критики во пишании во електорнски медиуми, Фестивалот во досегашната историја еафирмиран како своевидно музичко богатство, како непресушен извор намакедонската забавна и народна музика. Бројни се хитовите што станаа евергрини,песните преку кои многу македонски музичари ги почнаа, афирмираа и изградијасвоите кариери. Тоа се однесува не само на изведувачите – вокалисти, туку тукаизраснаа и се докажаа бројни композитори и аранжери, особено оние што биле илисе припадници на младата генерација. За илустрација ќе наведеме само еднабројка : Фестивалот во едно издание продуцира преку  120 нови композиции, сите отпеани на македонски јазик  односно - во досегашните  20 изданија – фестивалот  „Охридски трубадури„ на македонската фонотекаи понуди преку 2000 песни.

Годинава Фестивалот за првпат ќе го пренесуваат рускатаспецијализирана  музичка телевизија ( TV Sansona), како и еден од каналите на Турската национална телевизија (ТРТ). Тоа есериозно претставување на сликата на музичката културна сцена во Македонија,визуелен пренос преку кој се прикажува на колку високо ниво функционира македонската музичка продукција, какви се нејзините трендови и колку сезачувуваат основните вертикали на македонскиот мелос. Без да се претерува можеда се каже дека ‘‘Охридски трубадури ‘‘ е најгледаниот македонски музичкифестивал во странство, за што сведочат бројни признанија од телевизиите кои гопренесуваат, како и од бројните позитивни реакции од Македонците што живеат водругите земји.

Она што особено сакаме да го потенцираме е дека на телевизиските екрани преку кои се пренесуваФестивалот, (МРТ),  на почетокот од преносите  ке се емитува петминутна репортажа за Охрид, така да убавините на  Охрид и охридското крајбрежје и културно историските знаменитости   ке   ги гледаат милиони гледачи во странство. Сотоа  фестивалот дава голем придонес вонапорите за зголемување на бројот на странските туристи во Охрид и  Македонија

Преку Фестивалот се афирмираат македонскиот јазик и култура, се придонесуваво подигнувањето на квалитетот на народната и забавната музика, се ‘‘раѓаат‘‘млади таленти кои ја збогатуваат македонската музичка сцена (пејачи,композитори, аранжери, текстопишувачи), а што не е за потценување, фестивалотсо својот термин на одржување придонесува  да се продолжитуристичката сезона на Охрид.

Festivalot zapo~na kako muzi~kamanifestacija  so izvedba na folk  pesni inspirirani oddolgogodi{noto narodno tvore{tvo na makedonskiot narod   i od pesnitena  ohridskite trubaduri koi se peele na serenadite ,vo kafeanite, nasemejnite veselbi  i praznici. No , vo tekot na svoeto postoewe i raste`,festivalot ja zbogatuva{e svojata  festivalska programa so novi sodr`ini - Ve~er na pop pesni, potoaInternacionalna ve~er и накрајот програмата со песни наменети за најмладите.

Организаторот нафестивалот им изразува голема благодарност на Министерството за култура наМакедонија и на Собранието на град Охрид за безрезервната подршка без која не би можело да се реализира овааголема музичка манифестација.              

 

 

 

------------------------------------------------------------------

Ohridfest -Ohridski trubaduri 2014

 

 

20 август 2014 - .....................Чунга Лунга 

 

21 август 2014 - ....................Фолк Вечер

 

22 август 2014 -.................... Поп Вечер

 

23 август 2014 - ...................ИнтернационалнаВечер

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Телевизии кои ке го пренесуваат          фестивалот

 

 Festivalot "Ohrid fest -Ohridski trubaduri", во svoeto 21 годишно postoewe, се повеќе го свртува вниманието на љубителите на музиката од балканските земји.Тоа се гледа како по бројот на странските новинари кои го следат фестивалот , така и по се поголемиот интерес на странските телевизии за тв пренос на фестивалските програми на "Охрид фест".Според тоа слободно може да се каже дека  во Македонија не постои друга музичка  па и културна манифестација  која директно ја пренесуваат толкав број на странски тв куќи.Сето ова покажува колкав голем е придонесот на фестивалот "Охрид фест" во афирмацијата на македонската музика ,на градот Охрид  и воопшто на нашата држава.

 

 

 

1.      Телевизија Шансона – Русија

2.      Телевизија Хајат – Босна и Херцеговина

3.      Турска радио телевизија – Турција

4.      Балканика музичка телевизија –Бугарија

5.      Коперниокус – Србија

6.      Свет + - Србија

7.      Бела ами – Србија

8.      Визио + - Албанија

9.      Z1 Хрватска

10.   ОТВ Валентино – Брчко =БиХ

11.  Телевизија Зрењанин – Србија

Официјалните права за пренос на фестивалот го имаМакедонската Радио телевизија

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Охрид  фест 2014

ФОЛК ВЕЧЕР

1.Отвори душокапија ............................................Александар Гурчевски

                Муз- Харис Марин

                Текст-Драган Таневски

                Ар.-Цане Петров

2.Биди фер, бидичовек.........................................Вале Гулабица

                Муз.текст и ар.–Ц.П.Дундарак

3.Љубовта е каковино...........................................Фамозо бенд

                Муз.текст.и ар. - БобиСерафимовски

4.Прости ми мајко– ...............................................Стели Јорданова

                Муз.  ар.-Оливер Глигоров

                Текст.- Оливер Велковски

5.Ако е љубовдојди – ............................................Зоран Панделиев

                Муз.  ар.- Оливер Гчигоров

                Текст.- Весна  Јордановска

6.Згужваничаршави.................................................Руса Андова

                Муз.и ар. Ц.П.Дундарак

                Текст.Огнен Неделковски

7.Свадба Охридска....................................................Александар Тасевски

                Муз.и текст.- Јане Рафаиловски

                Ар.Игор Христов

8.Аман мориТинче.....................................................Селект бенд

                Муз.т. и ар. – СашоНиколовски

9.......................................................................................Група НОТА

 

10.Коријатадедова ........................................................Христо Георгиев

                Муз. и текст –Христо Георгиев

                Ар.Дејан Георгиевски

11.Наум и Неда...............................................................Група ОРИЕНТАЛ

                Муз. иар. –Петар Кан

                Текст –Огнен Неделковски

12.Тамбура........................................................................Иван Радевски

                Муз.и нар.  Петар Кан

                Текст  Огнен Неделковски

13.Од љубов не себега.....................................................Васил Валканов

и  Марија и Магдалена Филатови

                Муз. и ар. Боби Мојсовски

                Текст  Драган Таневски

14. Ејгрлице...............................................Мирко Вретовски и група  ЕВГЕНИЈА

                Муз. Гоце Џуклевски

                Текст – Ванчо Тарабунов

                Ар. Сашо Ливрински

15. Знам ти сисрекна........................................................Коки Прогресиве бенд

                Муз,и ар.  Петар Кан

                Текст. Огнен Неделковски

16. Зора е............................................................................СОНАТА

                Муз. Харис Марин

                Текст .Драган Таневски

                Ар.  Цане Петров

17.Песнстара  охридска.....................................................група  НОСТАЛГИЈА

                Муз. и текст . Боби  Поповски

                Ар. Наум Џуклевски

18.Џанче.............................................................................Петар Нечовски

                Муз, и текст-Енвер Рашити

                Ар. –Јовица Каралиевски

19.......................................................................................Јордан Митев

 

20. Ден,два–недела ......................................................Ирена Спасовска

                Муз.т. и  ар. Цане Петров

21.Охридзнае  љубов што е........................................Скопски  БОЕМИ

                Муз. и ар.  Петар Кан

                Текст .-Орце Зафировски

22.Мажот иракијата.......................................................Благица Павловска

                Муз. и текст  Благица Хаџи Павловска

                Ар.Љупчо Павловски

23. Тешко етешко............................................................Благоја Груjoвски

                Муз.Кирил Цветковски

                Текст .Драган Таневски

                Ар. Петар Кан

 

 

 

 

Охрид фест 2014

                                ПОПВЕЧЕР

 

1."Восхит"- ...............................................................................Мартинијан Кириловски
                -муз, арр.: БобиСерафимовски;
                -текст: Огнен Неделковски

2."Зоштомама спие сама" -.....................................Фактор Бенд & Ирена
                -муз,текст: ГоранЈовановиќ - Топче
                -арр. Дејан Дичевски

3."Ова енаша патека" - ..........................................................Елизабета Тошевска
                -муз,арр: Цане Петров
                -текст: Алида Дрпљанин иЦане Петров

 

4."Чекав"-.................................................................Горан Милошевски
                -муз?
                -текст: Огнен Неделковски

 

5."Јас сумво шок" -..................................................................Анџела
                -муз. и текст: ЈованЈованов
                -арр: Иван Јованов

 

6. "?"- .....................................................................................Ѓоко Танески
                -муз?
                -

7. "Давамсе`" -.................................................................ЈасминАлиевски
                муз,арр: Роберто ПопДимитров
                текст: Огнен Неделковски

 

8. "?"- ...............................................................................Влатко Илиевски
                муз?
               

9."Амајлија" - ................................................................Ристо Самарџиев
                -муз: ИванаКатевеновса
                -текст: Ристо Самарџиев
                -арр: Владимир Дојчиновски

 

10. "?"-..............................................................................................Иле
                -муз?
               

11."Штом содруг те видам" -......................................Александар Белов
                -муз,текст,арр:Кристијан Габровски

 

12.Еги -"Љубовта ни есе"........................................................
                муз: Хрис Марин
                -текст: Борче Димитров
                -Арр: Владимир Дојчиновски

 

13."Ангел" - .................................................................Александра Јанева
                муз: Кирил Цветковски
                текст: Миодраг Врчаковски
                арр. Владимир Дојчиновски

 

14."Далечина" -..................................................................................Лена
                муз: ВладимирДојчиновски
                -Текст: Ристо Самарџиев
                -арр:  Владимир Дојчиновски

 

15. "ЧергиДве" - .....................................................Верица Пандиловска
                муз: ВаскоСерафимовски
                текст: Јасмина Катанџиева
                Арр. ВалентиноСкендеровски

 

16."Вистина" - ...........................................................................Жармена
                -муз,текст,арр: ДимчеКитрозоски

 

17"Засекогаш" -.......................................................................Ања и Оља
                муз,арр: Дејан Божовиќ
                текст: Миња Периќ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Интернационална вечер 2014

 

1.       Марко Кон и Елена –…………Србија

2.       Устата и Аристос – ……………Бугарија и Кипар

3.       Надија Захор – …………………Грција

4.       Славен Кнежевиќ – ………….Црна Гора

5.       Валериј Курас – ……………….Русија

6.       Мирза Шољанин – …………..Босна и Херцеговина

7.       Романа Паниќ – ………………Србија

8.       Недим Зепар – ………………..Турција

9.       Висар –……………………………. Албанија

10. Дамир Ковачевиќ – ……Словенија

-+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Спонзори

Генерален спонзор на фестивалот - винарија СКОВИН

Министерство за култура           Собрание на Охрид

Zepter       Реплек      Силете ВИП Охрид     Макпромет    NGH

.Сковин  Грозд     Охридски бисер ,, ФИЛЕВИ,,    Здравје Радово      Аурора      Круна дрил - Скопје

 

Хотелите  

 Метропол  , Александар Палас  ,   Александрија

Хотел Ројал,      Хотел Лебед

Радија

Канал77 – Штип

Антена 5

Радио слободна Македонија

Бубамара

Скај радио

Метрополис

    Радио Охрид

    Радио 24 музика

        Спортско радио 90,3

 

Весници

1.       Вест

2.       Утрински

3.       Дневник

4.       Вечер

5.       Неделникот СВЕТ ,

 

 

 

Фестивалски вечери


Вести

[23.08.2014]

интернационална вечер 2014

повеќе

[13.08.2014]

under construction

повеќе

[19.08.2012]

Потомците на Карали по стапките на возрасните

повеќе

Irish pub Balabans, Adria airways, Producentska kukja Labino, BLUE STUDIO, Restoran Kej Skopje, Hotel Riviera, Hotel Slavija Spektar, Hotel Aleksandrija, hotel Inex Gorica, MTV, Vest, Radio Ohrid, TV Svet plus, NET TV, NTV Montena, TV Belami, TV Balkanika, FEN TV, Z1, TV Novi Pazar, TV KOPERNIKUS.